Algemene voorwaarden:

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de praktijk Eye-openers.Therapy en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Eye-openers-therapy geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden maken Eye-openers-therapy ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te [Plaats] onder nummer [KvK nummer], is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.eye-openers-therapy.com

Het is niet toegestaan om het geheel of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Eye-openers-therapy streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Definities
Praktijk: Eye-openers-therapy te Schoorl 

Therapeut: Annelies Spaargaren , eigenaresse van mijn praktijk Eye-openers-therapy Opdachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Annelies Spaargaren inroepen en/of van de website Eye-openers-therapy gebruikmaken;
Diensten: consulten, lezingen, workshops, beurzen.

Aansprakelijkheid
Eye-openers- therapy streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. 
Desondanks is Eye-openers-therapy nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Eye-openers-therapy. 

Verantwoordelijkheid: Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Eye-openers-therapy gezamenlijk doorbrengen als daarna. 
 


Privacy
Eye-openers-therapy verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, tenzij Eye-openers-therapy daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving worden door Eye-openers-therapy vertrouwelijk behandeld.
De gegevens kunnen door Eye-openers-therapy worden gebruikt om informatie te sturen over diensten van Eye-openers-therapy . 
Indien opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar info@ eye-openers-therapy.com.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen contant voldaan te worden of per bank overgemaakt te worden.
Annulering afspraken
Kun je niet aanwezig zijn op de afspraak dan is het nodig om minimaal 24 uur van te voren af te bellen. Bij een niet nagekomen afspraak of een afmelding binnen 24 uur worden 100% van de consultkosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever, omdat deze tijd speciaal voor jou is gereserveerd.

Eye-openers-therapy behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Eye-openers-therapy zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Wijzigingen
Eye-openers-therapy behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden?
Deze kun je e-mailen naar: info@ eye-openers-therapy.com

Pin It on Pinterest