Algemene Voorwaarden - Eye Openers Therapy

Algemene voorwaarden:

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de praktijk Eye-Openers-therapy en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Eye-Openers-therapy geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden maken Eye-Openers-therapy ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34342846, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.eye-openers-therapy.com

Het is niet toegestaan om het geheel of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Eye-Openers-therapy streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Definities
Praktijk: Eye-Openers-therapy te Schoorl 

Therapeut: Annelies Spaargaren , eigenaresse van mijn praktijk Eye-Openers-therapy

Opdachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Annelies Spaargaren inroepen en/of van de website Eye-Openers-therapy gebruikmaken;

Diensten: consulten, lezingen, workshops, beurzen.

Aansprakelijkheid
Eye-Openers-therapy streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is Eye-Openers-therapy nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Eye-Openers-therapy. 

Verantwoordelijkheid: Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Eye-Openers-therapy gezamenlijk doorbrengen als daarna. 

Privacy
Eye-Openers-therapy verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, tenzij Eye-Openers-therapy daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving worden door Eye-Openers-therapy vertrouwelijk behandeld. De gegevens kunnen door Eye-Openers-therapy worden gebruikt om informatie te sturen over diensten van Eye-Openers-therapy . Indien opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar info@eye-Openers-therapy.com.

Betalingsvoorwaarden
Privé consulten
 dienen contant voldaan te worden. Telefonische consulten dienen na ontvangst factuur per bank overgemaakt te worden.

Alle opleidingen van de Eye-Openers Academy dienen vooraf na aanmelding via mijn website www.eye-openers-therapy.com voldaan te worden, tenzij anders afgesproken.

Annuleringsvoorwaarden
Kun je niet aanwezig zijn op de vastgelegde afspraak, dien je minimaal 24 uur van te voren af te bellen. Bij een niet nagekomen afspraak of een afmelding binnen 24 uur worden 100% van de consultkosten in rekening gebracht. Deze tijd is speciaal voor jou gereserveerd.

Voor alle opleidingen van de Eye-Openers Academy geldt:
Kun je onverwachts niet aan de opleiding deelnemen op de geplande afspraken, gelden de volgende voorwaarden:
1. Indien de klant de inschrijving voor de opleiding wil annuleren, dient de klant dat schriftelijk aan mij kenbaar te maken.
2. Annuleren is kosteloos tot een maand voor de aanvangsdatum van de eerste opleidingsdag. Tot twee weken voor deze aanvangsdatum, zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt. Daarna is geen restitutie meer mogelijk.
3. Indien de klant na de aanvangsdatum van de overeenkomst (tussentijds) beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het lesgeld.
4. Voor zover de Eye-Openers Academy de opleidingsdagen niet door laat gaan omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn, is de Eye-Openers Academy verplicht om eventueel betaalde kosten voor het onderwijs binnen 30 dagen terug te betalen.

Mocht u onverhoopt op de dag van aanvang door omstandigheden niet in staat zijn te komen, kunt u uiteraard een vervanger laten deelnemen. 

Eye-Openers-therapy behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Eye-Openers-therapy zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Wijzigingen
Eye-Openers-therapy behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden?
Deze kun je e-mailen naar: info@eye-openers-therapy.com

Download Gratis Jouw E-book met 7 inspirerende verhalen

Deze 7 columns nodigen je uit je te focussen op positieve dingen en daar dankbaar voor te zijn, want waar je op focust, groeit.

Na het aanmelden ontvang je de 7 juweeltjes voor inspiratie per e-mail. Daarna ontvang je af en toe e-mails met extra tips en inspiratie over Eye Openers Therapy en houd ik je graag op de hoogte van mijn activiteiten als verdiepingsdagen, lezingen of infor over de jaaropleiding in de Eye-Openers Academy.

Onder elke email kun je je afmelden.

Eye Openers Therapy draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders